Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden ST Legal

1. ST Legal (hierna: “het Kantoor”) oefent de praktijk van juridisch adviseur uit.
2. Het Kantoor beschouwt alle opdrachten als uitsluitend aan hem gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever (hierna: “Cliënt”) is dat een opdracht (mede) door een andere persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.
3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden bestuurders, aandeelhouders, (beoogde) oprichters en vennoten van een rechtspersoon of personenvennootschap geacht medeopdrachtgever te zijn, naast de betreffende rechtspersoon of personenvennootschap. Elk van de opdrachtgevers is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de rechtspersoon of personenvennootschap door of ten aanzien van welke aan het Kantoor enige opdracht is gegeven. Hieraan doet niet af, dat facturatie plaatsvindt aan slechts één of enkele van de opdrachtgevers.
4. De Cliënt is voor de uitvoering van de opdracht aan het Kantoor honorarium, omzetbelasting en in voorkomend geval verschotten (zoals griffierechten, deurwaarderskosten, reiskosten en kosten van uittreksel) verschuldigd. In beginsel zal maandelijks worden gefactureerd.
5. Het Kantoor is gerechtigd de uurtarieven jaarlijks te indexeren. Uurtarieven worden op hele euro’s afgerond. Daarnaast is het Kantoor gerechtigd de uurtarieven gedurende de opdracht tussentijds aan te passen in verband met het aantal ervaringsjaren en/of de expertise van de betreffende juridisch adviseur.
6. Declaraties zullen door de Cliënt binnen veertien dagen, of in afwijking van deze termijn de op de declaratie vermelde termijn, volledig worden voldaan, zonder enige inhouding, korting of verrekening. Indien de Cliënt na aanmaning in gebreke blijft met voldoening van al het alsdan verschuldigde, zal het Kantoor bevoegd zijn de uitvoering van de opdracht op te schorten tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. Het Kantoor behoudt zich het recht voor in een voorkomend geval ook nadat betaling heeft plaatsgevonden de uitvoering van de opdracht te staken, dan wel aan voortzetting van de dienstverlening nadere voorwaarden te verbinden. In geval van niet betaling van zijn declaraties, maakt het Kantoor aanspraak op de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW en volledige vergoeding van alle ter incasso gemaakte kosten.
7. Ingeval door Cliënt een voorschot is voldaan, blijft dit voorschot tot de einddeclaratie in het betreffende dossier staan.
8. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een Cliënt ten gevolge van enig handelen of nalaten van het Kantoor enige aansprakelijkheid van het Kantoor jegens de Cliënt ontstaat, dan zal de omvang van die aansprakelijkheid jegens de Cliënt in alle gevallen beperkt zijn tot het eventuele bedrag dat onder de door het Kantoor afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering ter zake van dat schadegeval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van het Kantoor komt. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Kantoor aan Cliënt in de desbetreffende zaak in het jaar voorafgaande aan de aansprakelijkstelling in rekening gebrachte bedrag. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade is uitgesloten.
9. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een Cliënt ten gevolge van enig handelen of nalaten van het Kantoor enige aansprakelijkheid van het Kantoor jegens derden ontstaat, dan zal de Cliënt het Kantoor ter zake van die aansprakelijkheid en de bijkomende kosten vrijwaren indien en voorzover het ter zake van die aansprakelijkheid onder de door het Kantoor afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering tot uitkering komende bedrag onvoldoende is (waaronder begrepen het geval dat géén uitkering wordt gedaan) om de door de derde(n) geleden schade te vergoeden.
10. Het Kantoor neemt bij de beveiliging van de gegevens van de Cliënt en derden alle zorg in acht die in redelijkheid van haar kan worden verwacht. Het Kantoor is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door het Kantoor betrachte zorg. Het Kantoor is evenmin aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.
11. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor het Kantoor aansprakelijk wordt gehouden.
12. Het komt voor dat (rechts-)personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van een Cliënt door het Kantoor worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Het Kantoor gaat ervan uit, en bedingt voor zover nodig bij deze, dat alle aan hem gegeven opdrachten van de Cliënt tevens de bevoegdheid omvatten om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Cliënt te aanvaarden.
13. In geval bij de uitvoering van een opdracht van een Cliënt door het Kantoor een (rechts-)persoon wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, dan is het Kantoor slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van die derde indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op die derde kan worden verhaald.
14. Cliënt machtigt het Kantoor hierbij onherroepelijk tot verrekening van declaraties van enige zaak of dossier, die bij het Kantoor in behandeling is van hem en/of aan hem gelieerde vennootschappen ontvangen gelden over te gaan.
15. Het Kantoor is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gehouden voor aanvang van de werkzaamheden de identiteit van de Cliënt vast te stellen en in haar administratie vast te leggen. Het Kantoor is in voorkomend geval op grond van de Wwft verplicht ongebruikelijke transacties als bedoeld in de Wwft bij de autoriteiten te melden.
16. Het dossier wordt na afronding van de opdracht gedurende vijf jaar (digitaal) bewaard, waarna het zal worden vernietigd.
17. De rechtsverhouding tussen het Kantoor en zijn Cliënt zal worden beheerst door Nederlands recht. Uitsluitend de rechter te Amsterdam zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen het Kantoor en zijn Cliënt mocht ontstaan, en dat niet door middel van de kantoorklachtenregeling is opgelost, kennis te nemen.
18. Niet alleen het Kantoor, maar ook alle (rechts-)personen – waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt aandeelhouders, bestuurders en (voormalig) werknemers van het Kantoor– die bij de uitvoering van de opdracht van de Cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
19. Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd en zijn na toezending van de gewijzigde versie toepasselijk op de voortgezette dienstverlening door het Kantoor.
20. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van een Cliënt.
21. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en de Engelse taal opgesteld. In geval van enig geschil over inhoud of interpretatie tussen beide versies is de Nederlandse versie leidend.
ST Legal is statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61049956

.